Врз основа на Законот за пристап до информации од јавен карактер, Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите ја објавува следната листа на информации од јавен карактер:

  1. Општи информации за Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите;
  2. Организација и надлежности на Јавното Обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите;
  3. Информации за јавни набавки;
  4. Пречистени текстови на законски прописи што ја регулираат областа на Јавното Обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите;
  5. Извештаи на ова Јавно обвинителство;
  6. Конечни јавнообвинителски одлуки што ги донесува ова Јавно обвинителство во рамките на законските надлежности  (со анонимизирани податоци во однос на физичките лица);
  7. Препораки, упатства и други интерни акти на Обвинителството;
  8. Статистички податоци
  9. Пријава за вработување (преземи)
Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер може да преземете тука .

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, за службено лице за посредување со информации од јавен карактер ја определи:
Габриела Бондиќова, виш јавнообвинителски советник

Контакт информации:

Адреса: ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр.28/2-3, 1000 Скопје

тел/факс: +389-02-609-2854

e-mail: spi@jonsk.mk