18.01.2017, Скопје – Ова Јавно обвинителство со поднесок што во текот на денешниот ден ќе биде доставен до Основниот суд Скопје 1 Скопје, се откажа од обвинителниот акт за предметот познат во јавноста како „Пуч“ од причина што фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт е во спротивност со доказите со кои ова Јавно обвинителство располага и со наодите во истражните постапки „Таргет“ и „Тврдина“.

Ваквата наша одлука е со цел да се приберат дополнителни докази што во целост ќе ја разјаснат фактичката состојба и ќе овозможат донесување на правилна и законита јавнообвинителска одлука.

Појаснуваме дека, во насока на професионално работење, ние не може да застапуваме обвинителен акт кој е во спротивност со доказите со кои располагаме и истрагите отворени од наша страна. Воедно укажуваме дека со откажување од обвинителниот акт во предметот „Пуч“ ние не прејудицираме дали некој е невин или виновен, туку сметаме дека за целосно и точно утврдување на фактичката состојба, потребни се дополнителни докази, кои не можат да бидат прибавувани во фазата на главна расправа.

Tërhiqet padia për lëndën Puç”

18.01.2017, Shkup – Prokuroria publike me parashkresë  gjatë ditës së sotme do dorëzojë në Gjykatën themelore Shkup 1 Shkup, tërheqjen e padisë për lëndën e njohur “Puç” me arsyetimin se gjendja faktike e paraqitur në padin është në kundërshtim me provat të cilat i disponon kjo Prokurori publike dhe me konstatimet në procedurat parahetimore “Target” dhe “Fortesë”.

Ky vendim ka për qëllim grumbullimin e provave plotësuese që në tërësi do ta sqarojnë gjendjen faktike dhe do të mundësojn marrjen e vendimeve të sakta dhe të ligjshme.

Të sqarojmë se,  nga ana profesionale e punës sonë, ne nuk mundemi të përfaqësohemi me padi e cila është në kundërshtim me provat të cilat i disponojmë si dhe hetimet e hapura nga ana jonë.  Të potencojmë se me tërheqjen e padisë për lëndën Puç ne nuk do japim paragjykimin a vallë është dikush është i pafajshëm ose fajtor, por mendojm se për verifikimin e plotë dhe të saktë të gjendjes faktike, nevojiten prova plotësuese, të cilat nuk munden të merren në fazën e seancës kryesore.