28.02.2017, Скопје – Денес ова јавно обвинителство оддржа прес конференција. Во продолжение се изјавите на Јавната обвинителка Катица Јанева и Јавната обвинителка Фатиме Фетаи, а Јавната обвинителка Ленче Ристоска одговараше на новинарски прашања.

Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани медиуми

Дозволете да Ви се обратам на оваа прес конференција и да ја известам јавноста дека за секоја нерегуларност и повреда на законите во Република Македонија, која ке биде направена на моја и на штета на јавните обвинители и ова Јавно обвинителство, ќе поднесеме тужби, претставки и се што е во согласност на законот, до сите институции во Република Македонија.

Иако јас како Специјален јавен обвинител, заедно со моите колеги кои се дел од мојот тим, сме овластени тужители кои ги бранат интересите на граѓаните на Република Македонија, сепак одредени институции и индивидуи вработени во институциите тоа не го прифаќаат или сметат дека за нив не важат законите во Република Македонија.

Нашиот пристап секогаш бил и ќе биде професионален, па и покрај нашите обиди да воспоставиме однос на соработка со сите институции и поединци вработени во институциите, сепак тоа не се случи, од кои причини повторувам дека ќе бараме ваквото однесување да биде санкционирано во рамки на законските прописи.

Во оваа прилика ја известувам јавноста дека истрагата под кодно име Титаник на 10.02.2017 година е проширена против 17 нови лица за кривични дела против изборите и гласањето за кои постои основано сомневање дека се сторени во периодот од 2011 до 2014 година, од кои 5 од осомничените лица делувале како создатели на групата, а се работи за функционери во власта, а останатите осомничени се членови на групата, а кои се вработени како службени лица во повеќе државни органи. Основаното сомневање произлегува од повеќе необјавени аудио записи, како и од поголем број на материјални докази.

Воедно, денес Ви ја најавувам и новата истрага под името „ТРУСТ“, за која повеке ќе ви каже мојата колешка Фатиме Фетаи, а колешката Ленче Ристоска ке одговори на сите ваши прашања кои досега не ви се одговорени.

Денешниот предмет – отварање на истражна постапка под работен наслов „Труст“ ќе Ви покаже до каде одела борбата со конкуренцијата, за добивање на тендери и огромни парични средства и, како еден конзорцииум со фалсификувана документација успеал да добие тендер, па и анекс на тој тендер и „заработил“ 1.060.000.000,00 денари, пари на граѓаните на Република Македонија или 17.235.772 евра.

Предистражната постапка е отпочната врз основа на содржината на три разговори од прислушкуваните разговори доставени во ова обвинителство, од кои два не се објавени во јавноста, чија содржина упатува на сомнение за законитоста на јавната набавка за ископ на јаловина и јаглен од Суводол – Битола. Јавната набавка, предмет на оваа истрага е реализирана врз основа на оглас од 07.10.2011 година од страна на АД Електрани на Македонија Скопје, а разговорите се случени на 03.08.2011 година и на 06.10.2011 година.

Конкретно, постои основано сомнение дека на 14.11.2011 година во Скопје, првоосомничениот како одговорно лице-управител на осомниченото правно лице „Транс Мет“ ДОО Скопје, второ осомничениот како застапник на осомниченото правно лице СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ“ ДООЕЛ Кратово и трето осомничениот како управител на осомниченото правно лице „ВАТО“ ДОО Скопје, свесно ги повредиле прописите за постапката за доделување на договор за јавна набавка и му овозможиле на конзорциумот противправна имотна корист ефектуирана во неколку милиони евра.

Имено, доказниот материјал упатува на основано сомнение дека заради изигрување на постапката за доделување на договор за јавна набавка, истите кон пријавата за учество во прва фаза од постапката за јавна набавка како доказ за поседување на техничка опрема за извршување на предметната набавка, што е неопходен услов за учество и квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставиле невистинита документација за сопственост на механизацијата.

Кривично – правната заштита на употребата на невистинита документација при учество на тендер, законодавецот во кривичниот законик ја предвидел како кривично дело во членот 275-в. Квалификаторен елемент, или отежителна природа на делото му ја дава евентуалната имотна корист прибавена од добивање на тендер со невистинита документација. Во конкретниот случај, доказниот материјал упатува на основано сомнение дека конзорциумот прибавил имотна корист од поголеми размери.

Постои основано сомнение дека како доказ за сопственост на механизација правното лице Транс Мет преку управителот доставило невистинита документација, меѓукои договори за наводна купопродажба на механизација, фактури за наводно купена механизација, договор за финансиски лизинг на Дробилица, со која прикажал дека е сопственик и ја поседува дробилицата со бараните карактеристики во тендерската документација, иако предметната дробилица фактички била со помал капацитет од бараната во тендерската документација, како и невистинита документација за кадровска екипираност, а сите овие докази се неопходен услов за да воопшто и се учествува во постапката за јавна набавка.

Доказите упатуваат на основано сомнение дека второосомничениот во име на осомниченото правно лице ДРГ „СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ“ ДООЕЛ Кратово, како доказ дека тоа правно лице поседува техничка опрема, кој е еден од неопходните услови за учество и квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставил невистинита документација за сопственост, и тоа, фактура за наводна продажба на 6 дампери од страна на СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ кон СИЛЕКС НЕМЕТАЛИ СТ-член на конзорциумот и невистинита документација за кадровска екипираност.

Постои основано сомнение и дека третоосомничениот, како доказ дека правното лице ДТГТ „ВАТО“ ДОО Студеничани-Скопје, како подизведувач на член на Конзорциумот поседува техничка опрема, кој е еден од условите за учество и квалификување во втора фаза од постапката во набавката, доставил документација за сопственост, и тоа, договор за купопродажба на дробилица, на турски јазик,  со која прикажал дека ја поседува дробилицата со бараните карактеристики во тендерот, иако предметната дробилица фактички била со помал капацитет од бараната во тендерот и воедно прикажал дека е мобилна, како што всушност барал тендерот, а таа фактички е статична дробилица.

 Доказите упатуваат на основано сомнение дека Комисијата за јавна набавка и стручната комисија врз основа на целокупната невистинита документација оцениле дека Конзорциумот ги исполнува условите, па по извршеното бодирање на економските оператори пријавени на огласот, Комисијата за јавна набавка, изготвила Извештај за спроведена постапка за јавната набавка за избор на квалификувани кандидати во втората фаза од постапката и одговорното лице на АД „ЕЛЕМ“ Скопје, донел одлука со која Конзорциумот Трансмет ДОО Скопје и Силекс Неметали СТ ДООЕЛ Кратово е избран за квалификуван кандидат во втората фаза од постапката.

Потоа, првоосомничениот во име и за сметка на Носителот на група-осомничените правни лица „Транс Мет“ ДОО Скопје и „Силекс Неметали СТ“ ДООЕЛ Кратово, доставил Понуда, по што од страна на АД „ЕЛЕМ“ Скопје, е донесена Одлука за избор на најповолна понуда и бил склучен Договор помеѓу АД Електрани на Македонија во државна сопственост Скопје како нарачател и Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје, како Извршител.

Од сето ова произлегува основано сомнение дека тројцата осомничени со нивните дејствија за Конзорциумот оствариле имотна корист од поголеми размери, во вкупен износ од 1.000.000.000,00 денари. Дополнително, имајќи предвид дека на основ на овој договор, склучен на база на невистинита документација е склучен и анекс на износ од 60.000.000,00 денари, произлегува основано сомнение дека осомничените за Конзорциумот оствариле противправна имотна корист од поголеми размери, во вкупен износ од 1.060.000.000,00 денари без ДДВ, или како што наведов 17.235.772,40 евра, која сума целосно е исплатена од страна на ЕЛЕМ спрема конзорциумот.

Од тие причини постои основано сомневање дека осомничените сториле по едно кривично дело-Злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство од чл.275-в ст.3 в.в. ст.1 од Кривичниот законик. Потенцираме дека осомничени се и трите правни лица во чие име делувале осомничните физички лица.

Deklarata nga konferenca për shtyp

28.02.2017, Shkup – Sot kjo Prokurori mbajti konferencë për shtyp. Në vazhdim janë deklaratat e Prokurores publike Katica Janeva dhe Prokurores publike Fatime Fetau, ndërsa Prokurorja publike Lençe Ristoska u përgjigjë në pyetjetet e gazetarëve.

Të nderuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë, të nderuar media.

Më lejoni t’ju drejtohem në këtë konferencë për shtyp, për të informuar publikun se çdo parregullsi dhe shkelje të ligjeve të Republikës së Maqedonisë, do të bëhet në dëm timin dhe të prokurorëve dhe Prokurorisë Publike, me çka do të paraqesë padi, parashtresa dhe gjithçka që është në përputhje me ligjin, në të gjitha institucionet e Republikës së Maqedonisë.

Unë si Prokurorë special publik, së bashku me kolegët e mi të cilët janë pjesë e ekipës time, ne jemi paditës të autorizuar që i mbrojmë intereset e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, por disa institucione dhe individë të caktuar të punësuar nëpër institucione këtë nuk e pranojnë ose mendojnë se për ata nuk zbatohen ligjet në Republikën e Maqedonisë.

Qasja jonë ka qenë dhe do jetë gjithmonë profesionale edhe krahas përpjekjeve tona për të formuar marrëdhënie bashkpunimi me të gjitha institucionet dhe individ të punësuar në institucione, kjo gjë nuk ndodhi, dhe për këtë arsyje e përsëris se do të kërkojë kjo sjellje të sanksionohet në kornizë të rregullave ligjore.

Në këtë rast e njoftoj publikun se hetimi me emrin e koduar Titaniku më 10.02.2017  u zgjerua kundër 17 personave për vepra penale kundër zgjedhjeve dhe votimit, me çka ekziston dyshim i bazuar se janë kryer në periudhë prej 2011 deri në vitin 2014, 5 personat e dyshuar kanë vepruar si krijuesit apo organizator të grupit dhe bëhet fjalë për funksionarë në pushtet, ndërsa të dyshuarit e tjerë janë zyrtarë të punësuar në më shumë organe shtetërore. Dyshimi i bazuar del nga inçizimet ende të papublikuara si dhe nga një numër i madh i materialeve dëshmuese.

Poashtu, sot do tu a prezentoj hetimin e ri me emrin Trust, për më shumë do tju flasë kolegia ime Fatime Fetau ndërsa kolegia Lençe Ristoska do tu përgjigjet të gjitha pyetjeve tuaja pët të cilat deri më tani nuk keni fituar përgjigje.

Lënda e sotme – hapja e procedurës hetimore me emrin TRUST, do të tregoj se deri ku ka shkuar lufta me konkurencën për të fituar tenderët dhe fondet e mëdha dhe, si një konsorcium me dokumentacion të falsifikuar ka arritur të fitoj tender poashtu dhe aneksin e atij tenderi dhe ka “fituar” 1.060.000.000,00 denar ose 17.235.772 euro, para të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

Procedura parahetimore ka filluar duke u bazuar në përmbajten e tre bisedave të përgjuara, të dorëzuara në këtë prokurori, dy prej të cilave nuk janë bërë publike, përmbajtja e së cilave tregon dyshime lidhur me ligjshmërin e furnizimit publik për gërmimin e thëngjillit dhe baltës së xeherores në Suvodol – Manastir. Furnizimi publik, që është dhe lëndë e këtij hetimi është realizuar në bazë të shpalljes në 07.10.2011 nga AD Elektrana e Maqedonisë Shkup, ndërsa bisedat janë realizuar në 03.08.2011 dhe në 06.10.2011.

Konkretisht, ekziston dyshim i bazuar se më 14.11.2011 në Shkup, i dyshuari i parë si person përgjegjës – udhëheqës i personit juridik Trans Met SHPK Shkup, i dyshuari i dytë si përfaqësues i personit juridik SILEKS NEMETALI ST SHPK Kratovë dhe i dyshuari i tretë udhëheqës i personit juridik VATO SHPK Shkup, me vetëdije kanë shkelur rregullat në procedurë për dhënien e marrëveshjes për furnizime publike duke i mundësuar konsorciumit të realizoj dobi pronësore të kundërligjshme me përmasa të mëdha në disa milion.

Pra, materiali i provave çon drejt dyshimit të bazuar se për shkak të mashtrimit në procedurë për dhënien e marrëveshjes për furnizime publike, personat, në shpalljen për pjesëmarrje në fazën e parë të procedurës për furnizim publik si provë për posedimin e pajisjes teknike për realizimin e furnizimit të lëndës, që është kusht i domosdoshëm për pjesëmarrje dhe kualifikim në fazën e dytë të procedurës së furnizimit, kanë dorëzuar dokumentacion të pa vërtetë për pronësinë e mekanizimit.

Mbrojtja penale-juridike e përdorimit të dokumentacionit të pa vërtetë në pjesëmarrjen për fitimin e tenderit, ligjdhënësi në kodin penal e ka paraparë si vepër penale në nenin 275-v. Element kualifikues, ose natyra e veprës është pikërisht dobia pronësore e fituar me marrjen e tenderit me dokumentacion të pa vërtetë. Në rastin konkret materiali dëshmues çon drejt dyshimit të bazuar se konsorciumi ka fituar dobi pronësore me përmasa të mëdha.

Ekziston dyshimi i bazuar në dëshmin e pronësisë  së mehanizmit i cili personi juridik Trans Met nëpërmjet udhëheqësit ka dorëzuar dokumentacion të pa vërtetë, ndër të cilat ka pasur dhe marrëveshje për shitblerjen e mehanizmit, fatura të mehanizmave se gjoja janë blerë, marrëveshje të kredis finansiare të Copëtuesit me çka ka treguar se është pronar dhe posedon copëtues  me kushtet e kërkuara në dokumentacionin e tenderit, edhe pse copëtuesi I lëndë,  faktikisht ka qenë me kapacitet të ulët për dallim nga kushtet e kërkuara në dokumentacion e tenderit si dhe dokumentacioni I pa vërtetë i stafit, ndërsa të gjitha këto prova janë kusht i domosdoshëm si dhe për pjesëmarje në procedurën për furnizime publike.

Provat të çojn në dyshim të bazuar se i dyshuari i dytë në emër të personi juridik DRG SILEKS NEMETALI ST SHPK Kratovë, si dëshmi, personi juridik ka poseduar paisje teknike si kusht i domosdoshëm për pjesëmarjen dhe kualifikimin në fazën e dytë në procedurën për furnizim, ka dorëzuar dokumentacion të pa vërtetë të pronësisë, dhe atë, faturë se gjoja ka shitur 6 kamion të nyjëzuar nga SILES NEMETALI drejt SILEKS NEMETLI ST – anëtar i konsorciumit dhe dokumentacion i pa vërtetë për stafin.

Ekziston dyshimi i bazuar se edhe i dyshuari i tretë, si dëshmi se personi juridik DTGT VATO SHPK Studeniçan – Shkup,  si nënkontraktor i një anëtari të konsorciumit posedon paisje teknike, që është kushtë për pjesmarjen dhe kualifikimin në fazën e dytë në procedurë për furnizim, ka dorëzuar dokumentacionin e pronësisë, dhe atë,marrëveshje pë shitblerjen e copëtueses, në gjuhën turke, ku ka shkruar se  posedon copëtues me standardet që kërkohen në tender, edhe pse copëtuesi i lëndës ka qenë me kapacitet të ulët prej asaj që është kërkuar në tender dhe njëkohësisht ka shkruar se është mobile, siç është kërkuar, por faktikisht copëtuesja ka qenë statike.

Nga dëshmit del dyshim i bazuar se Komisioni për furnizime publike dhe komisioni ekspert duke u bazuar në dokumntacionin e pa vërtetë kanë vlerësuar se Konsorciumi i plotëson kushtet, dhe pas pikave të dhëna nga operatorët ekonomik të paraqitur në shpalljen, Komisioni për furnizime publike, ka përgaditur Raport të procedurës së zbatuar për furnizim publik për zgjedhjen e kandidatëve të kualifikuar në fazën e dytë të procedurës dhe personi përgjegjës për AD ELEM Shkup, ka marrë vendimin se Konsorciumi Transmet SHPK Shkup dhe Sileks Nemetali ST SHPK Kratovë pëzgjedhen kandidatët e kualifikuar në fazën e dytë të procedurës.

Pastaj, i dyshuari i parë në emër dhe në llogari të Bartësit të grupës se dyshuar personat juridik Trans Met SHPK Shkup dhe Sileks Nemetali St ShPK Kratovë, ka dorëzuar Ofertë, pas së ciës nga ana e AD ELEM Shkup është marrë Vendimi për zgjedhjen e ofertës më të volitshme dhe ka lidhur Kontratë mes AD Elektrani e Maqedonisë në pronësi shtetërore Shkup si porositës dhe Shoqëria për ndërtimtari, transport dhe tregti TRANS MET SHPK Shkup, si Përmbarues.

Nga tërë kjo del dyshimi i bazuar se tre të dyshuarit me veprimet e tyre për konsorciumin kanë realizuar dobi pronësore me përmasa të mëdha, me vlerë të përgjithshme prej 1 miliard denarësh. Në mënyrë shtesë, duke pasur parasysh se në bazë të kësaj marrëveshje, e lidhur me dokumentacion të pa vërtetë, është lidhur edhe aneks në vlerë prej 60 milion denarësh, ku dhe rezulton dyshim i bazuar se të dyshuarit e Konsorciumit kanë realizuar dobi pronësore kundërligjore me përmasa të mëdha, në vlerë prej 1.060.000.000,00 denar pa TVSH, ose siç thash 17.235.772,40 euro, shuma e paguar nga ana e ELEM-it ndaj konsorciumit.

Nga këto arsyje ekziston dyshim i bazuar se të dyshuarit kanë kryer nga një vepër penale – Keqpërdorim të procedurës për thirrje publike, dhënien e marrëveshjes për furnizime publike ose partneriteti publik-privat nga neni 275-v fq.3 v.v. fq.1 nga Kodi penal. Potencojmë, të dyshuar janë edhe tre personat juridik që në emër të tyre kanë vepruar personat fizik.

28.02.2017, Skopje – Today this Public Prosecutor’s Office held a press conference. The following are statements of Public Prosecutor Katya Janeva and Public Prosecutor Fatime Fetai, whereas Public Prosecutor Lence Ristoska took questions from reporters.

Respected citizens of the Republic of Macedonia, respected representatives of the media

Allow me to address you at this press conference and inform the public that for each irregularity and violation of the laws of the Republic of Macedonia made to my detriment as well as to the detriment of the public prosecutors and this Public Prosecutor’s Office, we will bring lawsuits, complaints and everything that is in accordance with the Law, before all institutions in the Republic of Macedonia.

Even though, I as Special Public Prosecutor, along with my colleagues who are part of my team, are authorized prosecutors who defend the interests of the citizens of the Republic of Macedonia, nonetheless, certain institutions and individuals employed in the institutions are unwilling to accept that or consider that the laws of the Republic of Macedonia do not apply to them.

Our approach has always been and shall remain professional, and given that our efforts to establish a cooperative relationship with all institutions and individuals employed in the institutions have been futile, I would like to repeat once again that we shall demand sanctions for any such conduct within the legal regulations.

On this occasion, I would also like to inform the public that, on 10.02.2017, the investigation under the codename “Titanic” was extended to 17 new suspects for criminal offences against elections and voting reasonably suspected to have been committed in the period from 2011 to 2014, 5 whereof acted as creators of the group and are government officials, whereas the remaining suspects are members of the group employed as officials in several government bodies. Several unreleased audio recordings and a mass of physical evidence gave rise to the reasonable suspicion.

At the same time, today we would like to announce a new investigation under the name “TRUST”, details whereof will be provided by my colleague Public Prosecutor Fatime Fetai, whereafter Public Prosecutor Lence Ristoska will take all the remaining questions.

The present case – the launching of the investigation under the name “Trust” will show you how far the fight with the competition could go in order to win tenders and obtain enormous funds and how one consortium with forged documents managed to win the tender as well as annexes thereon and “earn” 1,060,000,000.00 MKD or 17,235,772 euros, money belonging to the citizens of the Republic of Macedonia.

The preliminary investigation was launched on the basis of the contents of three conversations from the wiretapped conversations handed to this prosecutor’s office, two whereof have not been made public, the content whereof invites suspicion about the legality of the public procurement for mining 0f slag and coal from Suvodol – Bitola. The public procurement, subject of investigation, was made based on the call issued by JSC “Macedonian Power Plants” Skopje on 07.10.2011, while the conversations took place on 03.08.2011 and 06.10.2011.

More precisely, there is a reasonable suspicion that on 14.11.2011 in Skopje, suspect number one as the person in charge – manager of the suspected legal entity “Trans Met” DOO Skopje, suspect number two as a representative of the suspected legal entity “SILEKS NEMETALI ST” DOOEL Kratovo and suspect number three as a manager of the suspected legal entity “VATO” DOO Skopje deliberately breached the regulations on the public procurement and brought the consortium an illegal financial gain of several million euros.

Namely, the evidence material point to the reasonable suspicion that in order to circumvent the public procurement procedure, the aforementioned suspects enclosed false documentation of ownership of machinery in the application for participation in the first phase of the procurement process as a proof of ownership of technical equipment for carrying out the contract, which is a necessary condition for participation and eligibility in the second stage of the procurement procedure.

In the Criminal Code the legislator prescribed the criminal and legal protection of usage of false documentation in the participation of the bidding procedure as a criminal offence under Article 275-v. The proprietary benefit obtained by winning the tender with false documentation gives the qualifying element, or the complicated nature of the offence. In the present case, the evidence point to a reasonable suspicion that the consortium obtained a proprietary benefit of a larger scale.

A reasonable suspicion exists that as a confirmation of ownership of mechanization, the legal person Trans Met delivered false documentation through the superior, among which contract for alleged sale and purchase of mechanization, invoices for allegedly purchased documentation, contract for a financial leasing of Stone-breaker with which he demonstrated that he is the owner of the stone-breaker with the required performances in the documentation of the tender, although the stone-breaker in issue was in fact with a smaller capacity from the required in the documentation of the tender, as well as the false documentation for personnel equipment, and all of these evidence are an essential condition to participate in the procedure of the public supply at all.

The evidence direct towards a reasonable suspicion that the second suspect in the name of a suspect legal person DRG ‘’SILEKS NEMETALI ST’’ DOOEL Kratovo, as well as a proof that this legal person possess technical equipment, which is a part of the essential conditions for participation and qualification in the second phase of the procedure of the supply, delivered false documentation for ownership, and all that for alleged sale of 6 dump trucks by SILEKS NEMETALI to SILEKS NEMETALI ST- member of the consortium and the false documentation for personnel equipment.

A reasonable suspicion exists that the third suspect also, as a confirmation that the legal person DTGT ‘’VATO’’ DOOEL Studenichani-Skopje, as a sub-contractor of a member of the Consortium is in possession of a technical equipment, which is one of the conditions for participation and qualification in the second phase of the procedure for supply, delivered a documentation of ownership, and that is, a contract for sale and purchase of a stone-breaker , on Turkish language, with which he demonstrated that he is in possession of the stone-breaker  with the required performances in the tender, although the stone-breaker  in issue was actually with smaller capacity than the required one in the tender and simultaneously demonstrated that it was mobile, as the tender required in fact, an the stone-breaker  was static in reality.

The evidence direct towards a reasonable suspicion that the Commission for public supply and the competent commission based on the complete false documentation, estimated that the Consortium complies the conditions, and after the completed grading of the economical operators registered in the announcement, the Commission for public supply, arranged a Report for the implemented procedure for public supply for selection of qualified candidates in the second phase of the procedure and the person in charge of the joint stock company ‘’ELEM’’ Skopje, made a decision with which the Consortium Transmet DOOEL Skopje and Sileks Nemetali ST DOOEL Kratovo is chosen as the qualified candidate in the second phase of the procedure.

Afterwards the prime suspect in the name of and on the expense of the Carrier of the group of legal persons as suspect ‘’Trans Met’’ DOOEL Skopje and ‘’Sileks Nemetali ST’’ DOOEL Kratovo, delivered a Proposal, after which a Decision is made from the JSC ‘’ELEM’’ Skopje for the most suitable proposal and a Contract was signed among JSC Macedonian Power Plants Skopje in state ownership as a purchaser and the Enterprise for construction, transportation and commerce TRANS MET DOO Skopje, as a Contractor.

A reasonable suspicion results from all of this that the three suspects with their actions for the Consortium achieved a proprietary benefit of larger scale, in the total amount of 1,000,000,000.00 MKD. In addition, having in consideration that based on this contract, signed on the basis of false documentation an annex is also signed in the amount of 60,000,000.00 MKD, a reasonable suspicion results that the suspects of the Consortium achieved a proprietary benefit from a large scale illegally in the amount of 1,060,000,000.00 MKD without VAT, or as I stated 17,235,772.40 euros, which as an amount is completely settled by ELEM towards the consortium.

By these reasons a reasonable suspicion exists that the suspects committed one criminal offence – Malfeasance of the procedure for public invitation, assignment of a contract for public supply or a public-private partnership from Article 275-v Article 3 related to Article 1 from the Criminal Code. We emphasize that the three legal persons in whose name the suspected physical persons acted are suspects as well.