ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТИФАНИ“

Почитувани членови на Советот,

Даноците, како главни генерирачки приходи со јавен карактер, претставуваат основен извор на средства од коишто државата ги финансира своите потреби, проекти и функции. Тоа, од своја страна, ја имплицира важноста и местото на даноците во структуирањето на финансиската политика, како и финансискиот систем на државно ниво. Поради тоа, од особена важност за даночниот систем е даночните обврзници целосно и навремено да ги исполнуваат нивните даночни обврски.

Обвинението по кое ќе се расправа во текот на оваа постапка е поднесено бидејќи обвинетата Ивона Талевска, како одговорно лице на две правни лица, во периодот од почетокот на 2008 година до 15.03.2015 година, не ги почитувала даночните прописи и не ги исполнувала во целост даночните обврски и тоа нејзините како даночен обврзник и даночните обврски на правните лица. (Целиот воведен говор можете да го преземете тука).