ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТЕНДЕРИ“

Јавен интерес е граѓаните да знаат како се користат парите од буџетот на Република Македонија и, токму поради тоа, постапката за јавни набавки е предвидено да има транспарентност и да нема незаконски повластувања на економските оператори.  Извршната власт треба да ги извршува, односно спроведува законите во вистинската смисла на зборот. Но, дел од вработените во Министерството за култура, кое е дел од извршната власт, не работеле во согласност со законите.

Така, овде присутните обвинети, во временскиот период од јуни 2011 до 5 август 2011 година во Скопје, со искористување на своите службени положби и овластувања, при вршење на јавни набавки, како соизвршители за економскиот оператор ГТД „Бетон Штип“ АД Штип прибавиле корист што се состои од незаконско повластување – фаворизирање за изведување на завршни градежни и градежно – занаетчиски работи на објектот Музеј на македонската борба за државност и самостојност – “Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим” во Скопје. (Целиот воведен говор можете да го преземете тука).