ИЗЈАВА ОД ПРЕС – конференцијата на Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева

29.06.2017, – Скопје,  Почитувани претставници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија,

Би сакала да го потенцирам исклучителното значење кое го има денешниот настан, особено заради тоа што ја имам можноста со Вас да споделам дел од резултатите кои ги постигнавме досега, а се рефлектирани во обвиненијата кои заедно со обезбедените докази имате можност да ги видите пред Вас.

Специјалното јавно обвинителство, кое од почетокот па се до денес доследно го почитува начелото на транспаретност, од истото нема да отстапи ниту денес од причини што се работи за јавниот интерес кој претставува една од највисоките цели, па несомнено, сметам дека имаме обврска Вас, присутните претставници на медиумите и на целокупната јавност, да ѝ овозможиме увид во она што претставува видлива потврда на работата на ова Јавно обвинителство.

Иако на јавноста и е добро познато дека Законот со кој беше формирано Специјалното јавно обвинителство беше донесен на 15 септември 2015 година, ова Јавно обвинителство фактички работи само 10 месеци. Оттука, денешните обвиненија се резултат на истрајноста на мојот тим на обвинители зад мене и на целокупниот тим на Специјалното јавно обвинителство кој, не штедејќи се во целиот овој изминат период, бескомпромисно се даде себе си во напорите за создавање на неопходните услови за владеење на правото и обезбедување еднаквост на граѓаните на Република Македонија пред Уставот и законите. И затоа им благодарам за заложбата, посветеноста и истрајноста. Уште повеќе, им благодарам на граѓаните на Република Македонија за довербата која ми ја дадоа мене и на мојот тим, како и за независноста, професионалноста и кредибилитетот кои ги препознаа во оваа институција.

На сите Ви е добро познат проблемот кој го создава членот 22 од Законот за Специјалното јавно обвинителство, а на кој јас во континуитет укажував. Сепак и покрај тоа што не се направија обиди за изнаоѓање на соодветно законско решение со кое би се овозможиле услови ова Јавно обвинителство да има законски рокови во кои ќе постапува во согласност со Законот за кривична постапка, ние сепак до денес успеавме да ги поднесеме сите обвиненија за кои сметавме дека се обезбедени цврсти докази, што во бројка претставува 17 обвиненија за 18 предмети, против вкупно 94 физички и 7 правни лица.

При тоа, на сериозноста и обемноста на превземените дејствија во овие предмети евидентно упатува и фактот што се работи за сериозни злоупотреби на институционалните капацитети, како од страна на поединци така и од страна на организирани групи, злоупотреба на службените положби и овластувања, но и злоупотреби на законските постапки за јавни набавки. И покрај неопходноста од постоење на соодветен временски период за истражување и превземање на потребните дејствија за докажување на ваков вид на кривични дела, резултатите од 10 месечната работа се рефлектирани пред Вас, а се состојат во прибавување на навистина обемна документација и доказен материјал, опсежни и сѐопфатни материјални докази, употреба на меѓународната правна помош во предметите, како и обезбедување на неопходните вештачења. Сето погоре наведено несомнено укажува на оправданоста на обвиненијата зад чие докажување ние цврсто ќе застанеме пред судот.

Она за што исто така би сакала да ја информирам јавноста, а сметам дека е од интерес за граѓаните на Република Македонија е предметот познат под името ТАЛИР, кој го истражува начинот на кој незаконски се финансирала една политичка партија во Република Македонија, а која истрага ќе продолжи и во претстојниот период.

За предметот “ТАЛИР” истражната постапка беше отворена пред нешто повеќе од 1 месец. Во рамки на предистражната и истражната постапка, како што веќе детално ја информиравме јавноста, беа превземени огромен број на дејствија во поткрепа на основаното сомнение за сторени кривични дела. Сепак, временските рокови кои нѝ беа ставени на располагање не дозволија превземање на истражни дејствија како резултат на кој истражната постапка би можела да се заврши. Покрај тоа, сериозноста, обемноста и сложеноста на предметот кој се истражува, како и незаконските дејствија за кои постои основано сомневање дека се сторени сѐ уште постојат и упатуваат на потребата од натамошно спроведување на истрагата, за која по превземање на сите неопходни дејствија ќе биде донесена соодветна јавнообвинителска одлука за која јавноста ќе биде информирана.

Несомнено дека поднесувањето на овие обвиненија и работата која ја сработивме до денес претставува само еден чекор поблиску до исполнување на мандатот кој му е доделен на Специјалното јавно обвинителство во интерес на граѓаните на Република Македонија. Јас и мојот тим сме цврсто убедени дека во соодветна судска постапка ќе докажеме дека обвинетите ги имаат сторено кривичните дела кои им се ставаат на товар со поднесените обвиненија.

Во оваа прилика сакам да ја уверам јавноста дека ниту денешниот ден, ниту 30 јуни, не менува ништо во фактот што ова Јавно обвинителство како професионална и независна институција има капацитет и ќе продолжи преку независни и темелни истраги за кривичните дела за кои е надлежно, во соодветни законски постапки да обезбеди остварување на кривичната правда и да создаде гаранции дека сторителите на кривичните дела нема да останат неказнети.

ВИ БЛАГОДАРАМ!

(Презентацијата на податоци и факти од прес – конференцијата може да ја превземете тука)

 

Deklarata nga konferenca për shtyp e Prokurores Speciale Publike Katica Janeva

29.06.2017,- Shkup, Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar të Republikës së Maqedonisë,

Do të doja të theksoja rëndësinë e jashtëzakonshme që e ka kjo ngjarje e sotshme, posaçërisht kam mundësinë që një pjesë të rezultateve të arritura deri me tani ti ndaj me ju, kurse reflektohen në aktakuzat të siguruara me prova të cilat janë para jush dhe mund ti shifni.

Prokuroria speciale publike, e cila prej fillimi deri më sot rregullisht e ka respektuar parimin e transparencës edhe sot kjo gjë nuk do të mungoj për arsye se bëhet fjalë për interesin publik i cili paraqet qëllimin kryesor, padyshim, mendoj se ju detyrohemi , përfaqësuesit e mediave që jeni prezent dhe gjithë opinionit publik, t’ju mundësojmë veshtrim në punën e kësaj Prokurorie publike.

Edhe pse publiku është i njohur mirë se Ligji për Prokurorin speciale publike u miratua me datë 15 shtator në vitin 2015, faktikisht kjo Prokurori punon vetëm 10 muaj. Dhe për këtë, aktakuzat e sotshme janë rezultat i punes se palodhshme të prokuroreve te ekipit tim, te cilet qendrojne pas meje dhe e gjithë ekipit tjetër te prokurorisë speciale publike, të cilët  duke mos u kursyer gjatë kësaj periudhe që kaloj , pa kompromis kane dhënë gjithçka prej vetes duke dashur të formojne kushte të domosdoshme për të sunduar e drejta dhe barazia e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë para Kushtetutës dhe ligjeve. Dhe për këtë, ju faleminderoj për angazhimin, përkushtimin dhe durimin. Dhe për më shumë, ju faleminderoj qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për besimin që me dhanë mua dhe ekipit tim, si dhe pavaresine, profesionalizmin dhe kredibilitetin që e njohën tek ky institucion.

Të gjithë e keni  të njohur problemin që e jep neni 22 nga Ligji për Prokurorinë speciale publike, kurse unë vazhdimisht e kam potencuar. Por edhe krahas asaj që nuk u gjet zgjidhje ligjore me çka dhe ishte rregulluar afati ligjor i kësaj Prokurorie publike si dhe të kishte vepruar sipas Ligjit për procedur penale, ne perseri, deri më sot kemi arritur ti dorëzojmë të gjitha aktakuzat për të cilat mendojme se kemi siguruar dëshmi të forta, që numëron 17 aktakuza për 18 lëndë, gjithsej kundër 94 personave fizik dhe 7 juridik.

Pastaj, per seriozitetin dhe ndërmarjen voluminoze te veprimeve në këto lëndë, tregon dukshem  fakti se bëhet fjalë për keqpërdorim serioz të kapaciteteve institucionale, si nga ana e individëve ashtu dhe nga ana e grupeve të organizuara, keqpërdorim të pozitave zyrtare dhe autorizim , por edhe keqpërdorim të procedurave ligjore për furnizime publike. Edhe krahas domosdoshmërise për të patur afat kohor adekuat për hetimin dhe ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme qe të dëshmohen këto lloje të veprave penale, rezultatet e punës 10 mujorëshe janë para jush, përbehen nga një dokumentacion shumë voluminoz dhe material dëshmues, prova dëshmuese gjithëpërfshirëse, përdorim të ndihmës ligjore ndërkombëtare tek lëndët, dhe sigurim të nevojshëm të ekspertizës. Gjithcka qe permendem me larte, pa dyshim e tregon arsyeshmërinë e aktakuzave pas të cilave ne do të qëndrojmë forte para gjykatës që ti dëshmojmë.

Ajo që dua të informoj publikun dhe mendoj se është në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë është lënda e njohur  me emrin TALIR, e cila po  heton mënyrën e paligjshme të finansimit të një partie politike në Republikën e Maqedonisë, ndëra hetimi vazhdon edhe me tej.

Për lëndën TALIR procedura hetimore u hap para 1 muaj e më shumë. Në korniz të procedurës parahetimore dhe hetimore, siç dhe e informuam opinionin, u ndërrmor një numër i madhë i veprimeve në mbështetje tek dyshimi i bazuar për vepra penale të kryera. Por prap, afatet kohore të cilat na u dhanë nuk lejuan ndërmarrjen e veprimeve hetimore si rezultat i së cilës procedura hetimore mund të kryhet. Krahas kësaj, serioziteti, vëllimi dhe kompleksiteti i lëndës që hetohet, si dhe veprimet e paligjshme për të cilat ekziston dyshim i bazuar se janë kryer ende ekziston dhe të tregon se duhet edhe me tutje të zbatohet hetimi, dhe për çdo vendim të marrur opinioni do të jetë i informuar.

Padyshim se dorëzimi i këtyre akuzave dhe punën që e kemi bërë deri më sot paraqet një hap më afër deri te realizimi i mandatit që i është dhënë Prokurorisë speciale publike në interes të qytretarëve të Repulikës së Maqedonisë. Unë dhe ekipi im jemi fortë të bindur se në procedurë gjyqsore adekuate do të dëshmojm se të akuzuarit i kanë kryer veprat penale me çka ngarkohen me aktakuzat e dorëzuara.

Në këtë rast dua të bind opinionin se as dita e sotme, e as 30 qershori, nuk ndryshon asgjë në faktin që kjo Prokurori publike si institucion i pavarur dhe profesional ka kapacitet dhe do të vazhdoj me hetime të pavarura dhe thelbësore për vepra penale për të cilat është kompetente, në procedura ligjore adekuate të siguroj realizimin e drejtësisë penale dhe të krijoj garanc se autorët e veprave penale nuk do mbeten pa u ndëshkuar.

JU FALEMINDERIT!

(Prezentimin e fakteve mundeni ta ndërrmerni këtu)

 

Special Public Prosecutor Katica Janeva’s Press Conference Statement

29 June 2017 – Skopje, Dear representatives of the media, dear citizens of the Republic of Macedonia,

I would like to highlight the immense importance of today’s event, particularly since I can share with you some of the results we have achieved so far, reflected in the bills of indictment and presented before you along with the obtained evidence.

The Special Public Prosecutor’s Office, which has been consistently adhering to the principle of transparency since the beginning up until this day, will not deviate from it today either, as the public interest, which is one of the highest goals, is at stake. Therefore, I have no doubts that we are obligated to you, the media representatives in attendance, and the entire public, to enable insight into what represents a visible confirmation of the work of the Public Prosecutor’s Office.

The public is well acquainted with the fact that, although the Law by which the Special Public Prosecutor’s Office was established was passed on 15 September 2015, the Public Prosecutor’s Office has in fact only been working for 10 months. Hence, our indictments are a result of the perseverance of my team of prosecutors behind me, and of the entire team of the Special Public Prosecutor’s Office who, during this entire time, were uncompromising and unsparing in their efforts to create the necessary conditions for the rule of law and for providing equality for the citizens of Republic of Macedonia before the Constitution and the laws. Therefore, I thank them for their effort, dedication, and perseverance. What is more, I thank the citizens of Republic of Macedonia for the trust they placed in me and my team, as well as for the independence, professionalism, and credibility that they recognised in this institution.

You are all familiar with the issue posed by Article 22 of the Law on the Public Prosecutor’s Office for Prosecuting Criminal Offences Related to and Arising from the Content of the Illegally Intercepted Communications, which I was continuously alerting to. Nevertheless, despite the fact that no attempts were made to find a suitable legal solution that would enable conditions so that this Public Prosecutor’s Office would work within deadlines wherein it would operate in accordance with the Law on Criminal Procedure, so far we have managed to issue all indictments for which we deemed hard evidence had been obtained, which in numerical terms equals 17 indictments for 18 cases against a total of 94 physical and 7 legal entities.

In addition, the gravity and extent of the actions performed in these cases are also evidently suggested by the fact that they represent serious abuses of institutional capacities, both by individuals and organised groups, abuse of official positions and authorisations, as well as abuses of the legal public call procedures. Despite the necessity of a suitable time period for investigation and performance of the activities necessary to prove this type of criminal offences, the results of our ten-month work are reflected in front of you, and consist of obtaining truly extensive documentation and evidence, wide-ranging and all-encompassing physical evidence, use of international legal assistance for the cases, as well as provision of necessary expert evidence. All of the above undoubtedly indicates the justification of the indictments, the proving of which we will give our steadfast support to in court.

What I would also like to inform the public about, and I believe is of interest to the citizens of Republic of Macedonia, is the case known as TALIR, which investigates the manner in which a political party in Republic of Macedonia was unlawfully being financed,  an investigation that will continue in the following period.

The investigation procedure for the TALIR case commenced a little more than 1 month ago. As we have previously informed the public in detail, numerous actions were taken within the pre-investigative and investigation procedures supporting the reasonable doubt regarding the commitment of the criminal offences. However, the timeframes that were put at our disposal did not allow us to undertake investigative actions that would result in a completion of the investigation procedure. Additionally, the gravity, extent, and complexity of the case being investigated, as well as the unlawful actions for which there is reasonable doubt of having been committed still exist and point to the need of further continuing the investigation, for which, following the performance of all necessary activities, a public prosecution decision will be reached, of which the public will be duly notified.

Undoubtedly, the issue of these indictments and our work hitherto bring us a step closer to the completion of the mandate that the Special Public Prosecutor’s Office was given in the interest of the citizens of Republic of Macedonia. My team and I are firmly convinced that, in an appropriate court procedure, we will prove that the defendants did commit the criminal offences they are charged with in the indictments issued.

On this occasion I would like to reassure the public that, neither this date, nor 30 June, will change anything in the fact that this Public Prosecutor’s Office, as a professional and independent institution, has sufficient capacity and, through independent and thorough investigations into the criminal offences for which it is competent, within adequate legal procedures, will continue bringing criminal justice and guaranteeing that the perpetrators of criminal offences will not remain unpunished.

[Data presentation and press conference facts are available on the following link]

THANK YOU!