Завршна сметка

Завршна сметка за 2016 година

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите, објавува завршна сметка за 2016 година, и тоа следните обрасци:

  • Биланс на состојба
  • Биланс на приходи и расходи
  • Структура на приходи по дејности
  • Образец ДЕ
  • Даночен биланс

| Преземете тука (.pdf) |