ЗАВРШЕН ЗБОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТРУСТ“

Почитувани судии, од изведените докази во доказната постапка на главната расправа се утврдува фактичката состојба како што е наведено во прецизираниот диспозитив на обвинението. Оценка за доказите изведени на главната расправа (анализа) Пред да дадеме анализа на доказите од кои се утврдуваат дејствијата на обвинетите за поднесување на невистинита документација заради изигрување на постапката за […]

Повеќе
ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТОРТУРА“

Почитуван Суде, Од почетокот на постоењето на човештвото како заедница на луѓе, се воспоставувале правила на однесување насочени кон создавање услови за живеење во група. Кога одредено поведение се повторувало подолг временски период се создавале обичајните норми, а со нивно почитување од одредена група на лица подолг временски период се создавале моралните и етички норми […]

Повеќе
ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТОТАЛ“

Почитувани судии, членови на Советот и присутни, Даноците се јавни приходи кои произлегуваат од обврската што ја наложува државата кон граѓаните и правните субјекти задолжително да издвојуваат дел од своите приходи, промет или имот за задоволување на државните потреби и постигнување на определени економски и социјални цели. Поради ова од особена важност е даночните обврзници целосно […]

Повеќе
ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТРЕЗОР“

Почитуван Суде, Кога криминалот навлегува во државните структури, тоа води кон сериозни и далекусежни последици по државата и принципот на владеење на правото, кој пак принцип, во себе ги содржи елементите на ограничување и контрола на власта. Така власта треба да се практикува во рамки на законските ограничувања, имајќи го предвид државниот, а не приватниот […]

Повеќе
ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТРЕВНИК“

Почитувани членови на Советот, Јавниот интерес за законито и планско градење државата го штити преку донесување на Закон за градење, како и преку одредбата од член 244-а од Кривичниот законик со која се санкционира бесправното градење. Со Законот за градење се уредуваат градењето, постапката за добивање на одобрение за градење, правата и обврските на учесниците […]

Повеќе
ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТИТАНИК 3“

Чесен Суде, Слободните демократски избори се суштинска основа на демократијата. Избори, чиј што резултат е демократски метод, односно техника која што ги поврзува граѓаните со политичката власт која што тие ја пренесуваат на избраните органи и претставници. Сепак, основната причина поради која сме „собрани денес овде“, е криминалниот нагон на двајцата обвинети: Ејуп Аљими и […]

Повеќе
ВОВЕДЕН ГОВОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТИТАНИК 2“

Чесен Суде, Изборниот процес е оној момент од општественото постоење кога граѓаните во свои раце го враќаат пренесениот суверенитет. Своето суверено право слободно да одлучуваат за својата иднина. Токму резултатите од изборниот процес се основата на која што се темели овој кривично – правен предмет. Се работи за состојба во општеството каде што во даден […]

Повеќе
ЗАВРШЕН ЗБОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТЕНК“

Почитувани судии, почитувани присутни, Oд изведените докази во доказната постапка на главната расправа се утврдува фактичка состојба како што е наведено во прецизираниот диспозитив на обвинението. Пред да дадеме анализа на доказите од кои се утврдуваат дејствијата на обвинетите за набавката во 2012 година на возилото Мерцедес С 600 Гард, за да имате јасна слика […]

Повеќе
ЗАВРШЕН ЗБОР ЗА ПРЕДМЕТОТ „ТРИСТА“

Почитувани судии, Од изведените докази во доказната постапка на главната расправа се утврдува фактичка состојба како што е наведено во диспозитивот на обвинителниот акт. Обвинетиот Ѓоко Поповски во конкретниот период бил службено лице, помошник министер во Министерството за внатрешни работи на Рeпублика Македонија и бил овластен од министерот за внатрешни работи со решение бр.13.3-21664/3 од 02.01.2008 […]

Повеќе
УЧЕСТВО НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА „НАПРЕДНА ОБУКА ЗА ПРОЦЕНКА НА СВЕДОК“

Шестмина јавни обвинители од Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите учествуваат на „Напредна обука за проценка на сведок“ која се одржува од 14 до 18 мај во Скопје. Обуката е во рамки на ЕУ – проектот „Соработка во кривичната материја: Зајакнување на заштитата […]

Повеќе